WARUNKI HANDLOWE

 

WARUNKI HANDLOWE

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejsze warunki handlowe (dalej tylko „warunki handlowe“) firmy Kohut Trade Company s. r. o. z siedzibą Horní Tošanovice 1, 73953 Hnojník, regon: 03854515, (dalej tylko „sprzedający“) regulują w zgodności z przepisami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz. U., kodeks cywilny (dalej tylko „kodeks cywilny“) wzajemne prawa i obowiązki stron umowy powstałe w związku lub na podstawie umowy kupna - sprzedaży (dalej tylko „umowa kupna - sprzedaży“) zawieranej pomiędzy sprzedającym a inną osobą fizyczną (dalej tylko „kupujący“) za pośrednictwem sklepu internetowego sprzedającego. Sklep internetowy jest przez sprzedającego prowadzony na stronie internetowej umieszczonej na adresie internetowym www.a30.cz (dalej tylko „strona internetowa“), za pośrednictwem interfejsu strony internetowej (dalej tylko „interfejs sklepu“).

1.2. Warunki handlowe nie dotyczą przypadków, kiedy osoba, która ma zamiar dokonać zakupu od sprzedającego, jest osobą prawną lub osobą, która zamówienia towaru dokonuje w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub w ramach wykonywania zawodu wolnego.

1.3. Postanowienia stanowiące odstępstwo od warunków handlowych można uzgodnić w umowie kupna – sprzedaży. Postanowienia stanowiące odstępstwo zawarte w umowie kupna – sprzedaży są nadrzędne w stosunku do przepisów zawartych w warunkach handlowych.

1.4. Postanowienia warunków handlowych stanowią integralną część umowy kupna – sprzedaży. Umowa kupna – sprzedaży i warunki handlowe są przygotowane w języku czeskim. Umowę kupna – sprzedaży można zawrzeć w języku czeskim.

1.5. Brzmienie warunków handlowych sprzedający może zmieniać lub uzupełniać. Niniejsze postanowienie nie wpływa na prawa i obowiązki obowiązujące przez okres obowiązywania pierwotnego brzmienia warunków handlowych.

2. KONTO UŻYTKOWNIKA

2.1. Na podstawie rejestracji kupującego dokonanej na stronie internetowej kupujący może logować się do swego interfejsu użytkownika. Ze swojego interfejsu kupujący może dokonywać zamawiania towaru (dalej tylko „konto użytkownika“). Jeżeli interfejs sklepu to umożliwia, kupujący może dokonywać zamawiania towaru również bez rejestracji, bezpośrednio z interfejsu sklepu.

2.2. Przy rejestracji na stronie internetowej i przy zamawianiu towaru kupujący jest zobowiązany do podawania prawidłowych i prawdziwych danych. Dane zamieszczone w koncie użytkownika kupujący w wypadku ich zmiany, zobowiązany jest do ich aktualizacji. Dane zamieszczone przez kupującego w koncie użytkownika i przy zamawianiu towaru są przez sprzedającego uważane za prawidłowe.

2.3. Dostęp do konta użytkownika jest zabezpieczony za pomocą loginu i hasła. Kupujący zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących dostępu do jego konta użytkownika..

2.4. Kupujący nie jest upoważniony do udostępniania, w celu korzystania, swojego konta użytkownika osobom trzecim.

2.5. Sprzedający może anulować konto użytkownika, jeżeli kupujący dopuści się naruszenia obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży (włącznie z warunkami handlowymi).

2.6. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że konto użytkownika może nie być dostępne nieprzerwanie, zwłaszcza z powodów koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania sprzedającego, ewentualnie z powodu koniecznej konserwacji sprzętu i oprogramowania osób trzecich.

3. ZAWARCIE UMOWY KUPNA

3.1. Wszelka prezentacja towaru umieszczona w interfejsie internetowym sklepu ma charakter informacyjny i sprzedający nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna – sprzedaży dotyczącej takiego towaru. Przepisy § 1732 ust. 2 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

3.2. Interfejs sklepu zawiera informacje dotyczące towaru wraz z podaniem cen poszczególnych towarów. Ceny towaru zawierają wszystkie podatki i opłaty towarzyszące. Ceny towaru obowiązują przez okres, w którym podawane są na interfejsie strony internetowej sklepu. Postanowienie to nie ogranicza uprawnień sprzedającego do zawarcia umowy kupna – sprzedaży w oparciu o indywidualnie uzgodnione warunki..

3.3. Interfejs strony internetowej sklepu zawiera również informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru. Informacje o kosztach związanych z pakowaniem i dostawą towaru podane na stronie internetowej sklepu obowiązują tylko w przypadkach, kiedy towar jest dostarczany na terenie Republiki Czeskiej.

3.4. W celu zamówienia towaru kupujący wypełnia formularz zamówienia na stronie internetowej sklepu. Formularz zamówienia zawiera zwłaszcza informacje o::

3.4.1. zamawianym towarze (zamówiony towar kupujący „umieści” w elektronicznym koszyku zakupów na stronie internetowej sklepu),

3.4.2. sposobie zapłaty ceny towaru, informacje o wymaganym sposobie dostawy zamówionego towaru i

3.4.3. informacje o kosztach związanych z dostawą towaru (dalej wspólnie tylko „zamówienie“).

3.5. Przed wysłaniem zamówienia sprzedającemu, kupujący ma możliwość sprawdzenia i dokonania zmian danych, zamieszczonych w zamówieniu, z uwzględnieniem możliwości kupującego do wykrycia i korekty błędów powstałych w trakcie wprowadzania danych do zamówienia.. Zamówienie kupujący wysyła sprzedającemu przez kliknięcie na przycisk „Potwierdź zamówienie”. Dane zawarte w zamówieniu sprzedający traktuje jako właściwe.

3.6. Wysłanie zamówienia jest uważane za taki akt ze strony kupującego, który w sposób niepodważalny identyfikuje zamówiony towar, cenę zakupu, osobę kupującego, sposób zapłaty ceny kupna i dla stron umowy jest obowiązującą propozycją zawarcia umowy kupna – sprzedaży. Warunkiem ważności zamówienia jest wypełnienie wszystkich pól zawierających dane obowiązujące w formularzu zamówienia, zapoznanie się z niniejszymi warunkami handlowymi zamieszczonymi na stronie internetowej i potwierdzenie przez kupującego faktu zapoznania się z niniejszymi warunkami handlowymi.

3.7. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia, fakt otrzymania zamówienia potwierdzi kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego zamieszczony w interfejsie użytkownika lub w zamówieniu (dalej tylko „adres poczty elektronicznej kupującego “).

3.8. Sprzedający jest zawsze upoważniony w zależności od charakteru zamówienia (ilość towaru, wysokość ceny zakupu, przewidywane koszty dostawy) zwrócić się do kupującego o dodatkowe potwierdzenie zamówienia (np. na piśmie lub telefonicznie).

3.9. Propozycja umowy kupna – sprzedaży w formie zamówienia obowiązuje przez 15 dni.

3.10. Związek umowny pomiędzy sprzedającym a kupującym powstaje w efekcie doręczenia przyjęcia zamówienia (akceptacja), które sprzedający przekazuje kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej kupującego.

3.11. Jeżeli, któregoś z wymogów zamieszczonych w zamówieniu sprzedający nie może spełnić, prześle kupującemu na adres elektroniczny zmienioną ofertę z podaniem możliwych wariantów zamówienia i poprosi o określenie stanowiska kupującego.

3.12. Zmienioną ofertę uważa się za nową propozycję umowy kupna – sprzedaży a umowa kupna – sprzedaży zostaje zawarta dopiero po zaakceptowaniu przez kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.13. Kupujący wyraża zgodę na użycie zdalnych środków łączności przy zawieraniu umowy kupna – sprzedaży. Koszty powstałe po stronie kupującego w związku z korzystaniem ze zdalnych środków łączności w celu zawarcia umowy kupna – sprzedaży (koszty łącza internetowego, koszty połączeń telefonicznych) ponosi kupujący, przy czym koszty te nie różnią się od taryfy podstawowej.

4. CENA TOWARU I WARUNKI PŁATNOŚCI

4.1. Cenę towaru i koszty związane z dostawą towaru według umowy kupna – sprzedaży może kupujący zapłacić sprzedającemu w następujący sposób:

* przelew bezgotówkowy na rachunek sprzedającego

* bezgotówkowo kartą płatniczą

* za pobraniem

4.2. Wraz z cena kupna kupujący zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz sprzedającego kosztów związanych z pakowaniem i dostawą towaru w wysokości uzgodnionej. Jeżeli w sposób jednoznaczny

nie uzgodniono inaczej, rozumiane jest to nadal jako cena zakupu i koszty związane z dostawą towaru.

4.3. Sprzedający nie wymaga od kupującego wpłacenia zaliczki lub podobnej płatności. Powyższe nie ogranicza przepisów art. 4.6 warunków handlowych dotyczących obowiązku zapłaty ceny kupna z góry.

4.4. W przypadku płatności gotówkowej lub za pobraniem cena kupna jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej cena kupna jest płatna w terminie 15 dni od daty zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

4.5. W przypadku płatności bezgotówkowej kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny zakupu wraz z podaniem symbolu zmiennego płatności. W przypadku płatności bezgotówkowej zobowiązanie ze strony kupującego do zapłaty ceny zakupu jest spełnione w chwili dopisania właściwej sumy do konta sprzedającego.

4.6. Sprzedający jest uprawniony zwłaszcza, jeżeli ze strony kupującego nie nastąpi dodatkowe potwierdzenie zamówienia (art. 3.8), domaganie się zapłaty pełnej ceny zakupu jeszcze przed wysłaniem towaru do kupującego. Przepisy § 2119 ust. 1 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania.

4.7. Ewentualne zniżki od ceny towaru udzielone przez sprzedającego kupującemu nie można wzajemnie łączyć.

4.8. Jeżeli w kontaktach handlowych jest to zwyczajem lub jeżeli stanowią tak ogólnie obowiązujące przepisy, sprzedający wystawi w oparciu o umowę kupna – sprzedaży fakturę. Sprzedający nie jest płatnikiem podatku od wartości dodanej. Fakturę wystawi sprzedający kupującemu po zapłaceniu ceny towaru i prześle w formie elektronicznej na adres elektroniczny kupującego.

5. ODSTĄPIENIE OD WARUNKÓW UMOWY KUPNA

5.1. Kupujący zgodnie z przepisami § 1829 ust. 1 kodeksu cywilnego prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od przejęcia towaru, przy czym jeżeli przedmiotem umowy kupna – sprzedaży jest kilka rodzajów towaru lub dostawy w kilku częściach, termin ten rozpoczyna się w dniu przejęcia ostatniej dostawy towaru. Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży musi być wysłane do sprzedającego w terminie podanym w zdaniu poprzednim.

5.2. Dla potrzeb odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży kupujący może użyć formularza wzorcowego udostępnionego przez sprzedającego, stanowiącego załącznik do warunków handlowych. Odstąpienie od umowy kupna – sprzedaży kupujący może kupujący przesłać na adres sklepu lub siedziby sprzedającego. Dla potrzeb sposobu doręczania odstąpienia od umowy obowiązujące są postanowienia art. 11 niniejszych warunków handlowych..

5.3. W razie odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży na zasadzie art. 5.1 warunków handlowych umowa kupna – sprzedaży ulega anulowaniu. Towar musi zostać zwrócony sprzedającemu w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od warunków umowy. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna – sprzedaży, kupujący ponosi koszty związane ze zwrotem towaru sprzedającemu, także jeżeli zwrot towaru nie może nastąpić zwykłą drogą pocztową.

5.4. W razie odstąpienia od umowy na zasadzie art. 5.1 warunków handlowych sprzedający dokona zwrotu środków pieniężnych przyjętych od kupującego w terminie czternastu (14) dni od odstąpienia od umowy przez kupującego, w sposób w jaki sprzedający przyjął je od kupującego. Sprzedający jest także uprawniony do zwrotu przekazanej płatności kupującemu przy zwrocie towaru lub w sposób inny, jeżeli kupujący wyrazi na to zgodę i po stronie kupującego nie powstaną dodatkowe koszty. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna – sprzedaży, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych kupującemu, przed zwrotem towaru przez kupującego lub jeżeli kupujący udokumentuje odesłanie towaru sprzedającemu.

5.5. Prawo do odszkodowania z tytułu szkody powstałej w odniesieniu do towaru, sprzedający jest uprawniony do jednostronnego rozliczenia w odniesieniu uprawnień kupującego na zwrot ceny kupna.

5.6. Do czasu przejęcia towaru przez kupującego, sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży. W takim wypadku sprzedający zwróci kupującemu wartość ceny zakupu bez zbędnej zwłoki dokonując przelewu bezgotówkowego na rachunek kupującego.

5.7. Jeżeli wraz z towarem jest udzielony kupującemu prezent, umowa darowizny pomiędzy sprzedającym a kupującym zostaje zawarta z klauzulą nieważności, jeżeli dojdzie do odstąpienia od warunków umowy kupna – sprzedaży przez kupującego, umowa darowizny przestaje obowiązywać a kupujący zobowiązany jest do zwrotu prezentu wraz ze zwracanym towarem.

5.8. Sprzedający może anulować zamówienie zwłaszcza: jeżeli towar już nie jest produkowany lub dostarczany, w sposób znaczący zmianie uległa cena towaru lub w przypadku wystąpienia błędu w druku.

6. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARU

6.1. Jeżeli sposób dostawy jest uzgodniony na podstawie specjalnych wymogów kupującego, kupujący ponosi ryzyko i ewentualne koszty dodatkowe związane z tym sposobem dostawy..

6.2. Jeżeli sprzedający zgodnie z umową kupna – sprzedaży jest zobowiązany do dostarczenia towaru w miejsce wyznaczone przez kupującego, kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru przy dostawie.

6.3. Jeżeli z powodów leżących po stronie kupującego konieczne jest doręczenie towaru powtórnie lub w sposób inny, niż podany w zamówieniu, kupujący zobowiązany jest do zapłaty za koszty związane z powtórnym doręczeniem względnie koszty związane z innym sposobem doręczenia.

6.4. Przy odbiorze towaru od przewoźnika kupujący ma obowiązek sprawdzenia stanu opakowań towarów i w razie stwierdzenia uszkodzeń, wskazania ich niezwłocznie przewoźnikowi. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania świadczącego o nieuprawnionym dostępie do przesyłki, kupujący nie ma obowiązku przejęcia przesyłki od przewoźnika.

 

7. PRAWA WYNIKAJĄCE Z WADLIWEJ REALIZACJI

7.1. Prawa i obowiązki stron umowy odnoszące się do wadliwej realizacji regulowane są przez ogólnie obowiązujące przepisy (zwłaszcza przepisy § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

7.2. Sprzedający w stosunku do kupującego ponosi odpowiedzialność, aby towar przy przejęciu był wolny od wad. Zwłaszcza sprzedający w stosunku do kupującego ponosi odpowiedzialność, że towar w chwili przejęcia go przez kupującego:

7.2.1. posiada właściwości uzgodnione przez strony i jeżeli uzgodnienia takie nie zostały poczynione, posiada właściwości, które sprzedający lub producent przedstawiał lub kupujący oczekiwał ze względu na charakter towaru i w oparciu o reklamy zamieszczane przez nich,

7.2.2. towar nadaje się do wykorzystania do celów, które podaje sprzedający lub do których towar tego rodzaju zwykle używa się,

7.2.3. towar spełnia wymagania jakościowe lub zgodny jest z prezentowanym wzorkiem lub wzorcem, jeżeli wykonanie lub jakość określono według wzoru umownego lub wzorca,

7.2.4. towar spełnia oczekiwania ilościowe, wymiarowe lub wagowe i

7.2.5. towar odpowiada wymogom obowiązujących przepisów.

7.3. Postanowienia zawarte w art. 7.2 warunków handlowych nie mają zastosowania w przypadku sprzedaży towaru po uzgodnionej cenie obniżonej z tytułu wady, w odniesieniu do normalnego zużycia towaru, w stosunku do używanego towaru w odniesieniu do wad powstałych odpowiadających stopniowi zużycia lub czasu użytkowania, którymi towar był obciążony przy przejęciu przez kupującego lub wynikających z charakteru towaru.

7.4. Jeżeli wada wystąpi w ciągu sześciu miesięcy od chwili odbioru towaru, przyjmuje się, że towar obarczony był wadą już w momencie przejęcia.

7.5. Prawa wynikające z wadliwej realizacji kupujący podnosi w stosunku do sprzedającego kierując je na adres jego zakładu, w którym przyjęcie reklamacji jest możliwe ze względu na asortyment sprzedawanego towaru, ewentualnie także na adres siedziby lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Za termin wniesienia reklamacji uważa się dzień, w którym sprzedający otrzymał reklamowany towar od kupującego..

7.6. Inne prawa i obowiązki stron związane z odpowiedzialnością za wady, mogą regulować wewnętrzne przepisy reklamacyjne sprzedającego.

 

8. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

8.1. Kupujący nabywa prawa własności towaru po wniesieniu zapłaty całości ceny zakupu towaru.

8.2. Sprzedający w odniesieniu do kupującego nie jest wiązany żadnymi kodeksami postępowania w rozumieniu przepisów § 1826 ust. 1 litera e) kodeksu cywilnego.

8.3. Załatwianie reklamacji konsumentów sprzedający prowadzi na adresie poczty elektronicznej info@a30.pl Informację o rozpatrzeniu reklamacji kupującego przekaże sprzedający na adres elektroniczny kupującego.

8.4. Sprzedający uprawniony jest do sprzedaży towarów w oparciu o posiadane uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej. Kontrolę działalności prowadzi w ramach swoich uprawnień właściwy urząd kontroli działalności gospodarczej. Nadzór nad ochroną danych osobowych prowadzi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czeska Inspekcja Handlowa prowadzi w wyznaczonym zakresie oprócz innych zadań nadzór nad realizacją przepisów ustawy nr 634/1992 Dz.U., o ochronie konsumenta, wraz z późniejszymi zmianami.

8.5. Kupujący na podstawie niniejszego przejmuje zagrożenia zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 kodeksu cywilnego.

9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

9.1. Ochronę danych osobowych kupującego, będącego osobą fizyczną, reguluje ustawa nr 101/2000 Dz. U., o ochronie danych osobowych, wraz z późniejszymi zmianami.

9.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie niniejszych swoich danych osobowych: nazwisko i imię, adres zamieszkania, regon, NIP, adres poczty elektronicznej, numer telefonu (dalej wspólnie tylko jako „dane osobowe“).

9.3. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedającego na potrzeby realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży i dla celów prowadzenia konta użytkownika. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na inne możliwości wykorzystania, wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedającego danych osobowych na potrzeby przesyłania informacji i komunikacji handlowej z kupującym. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całym zakresie w oparciu o artykuł niniejszy nie stanowi warunku, który uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna – sprzedaży.

9.4. Kupujący przyjmuje do wiadomości i stosowania, że ma obowiązek podawania prawidłowych i prawdziwych danych osobowych (przy rejestracji, na swoim koncie użytkownika, przy zamówieniu dokonywanym za pośrednictwem interfejsu strony internetowej sklepu) oraz, że zobowiązany jest do bezzwłocznego informowania sprzedającego o zmianach w swoich danych osobowych.

9.5. Przetwarzanie danych osobowych kupującego sprzedający może zlecić osobie trzeciej zajmującej się zawodowo przetwarzaniem. Oprócz osób zajmujących się dostawą towaru, dane osobowe nie będą przez sprzedającego, bez uzyskania uprzedniej zgody kupującego, udostępniane osobom trzecim.

9.6. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas nieokreślony. Dane osobowe przetwarzane będą w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

9.7. Kupujący potwierdza, że udostępnione dane osobowe są prawidłowe oraz, że został pouczony, że udostepnienie danych osobowych jest dobrowolne.

9.8. Jeżeli kupujący odniósłby wrażenie, ze sprzedający lub zajmujący się zawodowo przetwarzaniem (art. 9.5) prowadzi przetwarzanie jego danych osobowych niezgodnie z zasadami ochrony prywatności lub niezgodnie z przepisami, zwłaszcza jeżeli jego dane osobowe są niedokładne w odniesieniu do celu przetwarzania, może:

9.8.1. wystąpić do sprzedającego lub zawodowo zajmującego się przetwarzaniem o wyjaśnienia,

9.8.2. zażądać usunięcia powstałego w wyniku tego stanu.

9.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu swoich danych osobowych, sprzedający zobowiązany jest do przekazania informacji. Sprzedający za udzielenie informacji według zdania poprzedniego ma prawo żądać odpowiadającego wynagrodzenia nieprzekraczającego niezbędnych kosztów związanych z przekazaniem informacji.

 

10. ZAPISYWANIE COOKIES

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie tzw. cookies w jego komputerze. W przypadku, że dokonanie zakupu i złożenie zamówienia oraz realizacja zobowiązań sprzedającego wynikających z umowy kupna – sprzedaży jest możliwe za pośrednictwem strony internetowej bez konieczności zapisywania tzw. cookies w komputerze kupującego, kupujący może w dowolnej chwili odwołać zgodę według zdania poprzedniego.

11. DORĘCZANIE

11.1. Zawiadomienia dotyczące wzajemnych związków sprzedającego i kupującego, zwłaszcza dotyczące odstąpienia od warunków umowy kupna – sprzedaży muszą być doręczane za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego, jeżeli w umowie kupna – sprzedaży nie uzgodniono inaczej. Zawiadomienia kieruje się na właściwy adres kontaktowy strony drugiej i uważa się za doręczone i obowiązujące w chwili doręczenia ich przez pocztę, za wyjątkiem odstąpienia od umowy przez kupującego, które jest obowiązujące, jeżeli zawiadomienie zostało przez kupującego wysłane w terminie właściwym dla odstąpienia od umowy.

11.2. Za doręczone uważa się także zawiadomienie, którego odebranie zostało przez adresata odrzucone, które nie zostało odebrane w terminie przewidzianym do odebrania lub nastąpił jego zwrot jako niedoręczalnego.

11.3. Strony umowy mogą korespondencje zwykłą wzajemnie przekazywać sobie przez pocztę elektroniczną, na adres poczty elektronicznej kupującego podany w koncie użytkownika lub podany w zamówieniu, względnie na adres zamieszczony na stronie internetowej sprzedającego.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1. Jeżeli związek oparty na umowie kupna – sprzedaży zawiera element międzynarodowy (zagraniczny), strony umowy uzgadniają, że związek umowny regulują przepisy prawodawstwa czeskiego. Nie dotyczy to praw konsumenta wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów.

12.2. Jeżeli któreś z postanowień warunków handlowych są nieważne lub nieobowiązujące lub staną się takimi, w miejsce nieważnych postanowień zostaną wprowadzone postanowienia o treści jak najbardziej zbliżonej do postanowienia nieważnego. Nieważność lub bezskuteczność jednego postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Zmiany i uzupełnienia umowy kupna – sprzedaży lub warunków handlowych wymagają formy pisemnej.

12.3. Do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich powstałych w związku z umową kupna – sprzedaży właściwa jest Česká obchodní inspekce (Czeska Inspekcja Handlowa), z siedzibą ul. Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, regon: 00020869, www.coi.cz.

12.4. Umowa kupna – sprzedaży wraz z warunkami handlowymi jest przechowywana przez sprzedającego w formie elektronicznej i nie jest dostępna.

12.5. Załącznik do warunków handlowych stanowi formularz wzorcowy odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.

12.6. Adres poczty elektronicznej: info@a30.pl